1st Northwest
4th Southwest
On NBATV, ATRM, FSNO, TSN
Smoothie King Center