Missouri - Sasser to Washington for TD vs Georgia

XOS Video

Bud Sasser finds Washington for a fourth quarter touchdown.

What to Read Next