Mason McTavish headshot
Mason McTavish
C - ANA - #23
2023 - 2024 season
64
GP
19
G
23
A
-23
+/-
130
S