Dmitry Orlov headshot
Dmitry Orlov
D - CAR - #7
2023 - 2024 season
82
GP
6
G
20
A
4
+/-
129
S