2022 Honda Civic sedan revealed

The Japanese automaker revealed its 11th generation 2022 Honda Civic Sedan.