Seth Vertelney: Houston enters MLS playoffs as the team nobody wants to 

Seth Vertelney: Houston enters MLS playoffs as the team nobody wants to play
Goal.com
Seth Vertelney: Houston enters MLS playoffs as the team nobody wants to play
View Comments