12 -
Team 1 2 3 4
JMU 0 3 0 7
W VA 21 7 7 7
42
Daily Fantasy