44 -
Team 1 2
MEMAC 24 20
MAIN 56 39
95
2-1
Daily Fantasy